Privacy Policy

First Class (ေနာက္ပိုင္းတြင္FC ဟုေခၚမည္)သည္ Customer Privacy ကိုထိန္းသိမ္းၿပီးCustomer ဧ။္Private Information (ေအာက္တြင္ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္)ထိန္းသိမ္းမႈတြင္ေလးေလးနက္နက္ျဖင့္သ တိထားၿပီးထိန္းသိမ္းပါသည္။
- Private Information
- Private Information အသံုးျပဳျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္
- Private Information ဧ။္ထင္ျမင္ခ်က္
- Private Information ကို Third Person အားေပးအပ္ျခင္း
- Third Person ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာ Claim အျဖစ္အပ်က္မ်ား
- Private Information အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအျပင္ပန္းယံုၾကည္မႈ
- တိက်ေသာ Data ကိုအသံုးျပဳျခင္း
- Private Information ေျပာင္းလဲျခင္
း - Private Information ဧ။္မွန္ကန္မႈ
- အေရးႀကီးလွေသာ Private Information ဧ။္ထိန္းသိမ္းမႈ Limit
- Private Information Management ႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး
- ကာယကံရွင္အတည္ျပဳမႈႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး
- Cookie ႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး(Cookie=web browser မွ၀င္ေရာက္သံုးစြဲသူဧ။္dataကိုသိမ္းဆည္း
မွတ္သားျခင္း) Private Information Management တာ၀န္ခံ FC Kosei Takeihara Privacy Policy အေျပာင္းအလဲ FC သည္ဥပေဒႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာအေျခအေနမ်ားကိုဖယ္ၿပီး၊Privacy Policy ကိုဘယ္အခ်ိန္မဆိုေျပာင္း လဲႏို င္ေသာအရာအျဖစ္ထားမည္ Private Information Private Information ဆိုသည္မွာ Customer တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာ Information ျဖစ္ၿပီး၊ ထို Information ျဖစ္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းေသာ နာမည္၊လိပ္စာ၊Ph Number၊Email address၊ေက်ာင္းနာမည္တျခား ေ သာထည့္သြင္းထားသည္မ်ားသည္ ထိုCustomerကိုမည္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုသတ္မွတ္နိုင္သည္။ ထို႔ေနာ က္ထိုInformation တစ္ခုထဲျဖင့္မည္သူကိုကိုယ္စားျပဳသည္ဟုမဆံုးျဖတ္နိုင္ေသာအေျခအေနတြင္အျခား ေသာInformation ျဖင့္လြယ္လြယ္ကူကူခြဲျခားႏိုင္ၿပီးေနာက္ဆံုးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္Customer တစ္ဦးခ်င္း ကို ခြဲျခားျခင္းလည္းဘဲ Private Information တြင္ထည့္သြင္းမည္။ Private Information အသံုးျပဳျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ Private Information ကိုအသံုးျပဳျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။အသံုးျပဳသည့္ရည္ရြယ္ခ် က္ထပ္ပိုၿပီးအသံုးျပဳျခင္းမရွိပါ။ Private Policy အေျပာင္းအလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ Camping စသည္တို႔ application မွေရြးခ်ယ္သူအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးပို႔ျခင္း၊ေဆာင္းပါးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာMonitorႏွင့္ပစ္မွတ္ပရိသတ္မ်ားဧ။္application ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ကိုယ္စားျပဳအားအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အထူးခြဲျခားထားေသာ Customer မ်ားအားmailျဖင့္ messageပို႔ျခင္း၊ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီအေၾကာင္းၾကားျခင္းစသည့္Informationေပးပို႔ျခင္းmemberမ်ားအားတစ္ဦးခ်င္း အသိမွတ္ျပဳမႈတနည္းအားျဖင့္ member မ်ုားအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီဧ။္ Service ေပးျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ရန္အတြက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊Empty Mail ပို႔သူႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးURL Information ကိုေျပာ ေပးျခင္း။မိမိတို႔Service ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းၿပီးအႀကံဥာဏ္ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖၾကားရန္ေတာင္းဆိုျခင္းစသည္။ Private Information ဧ။္ထင္ျမင္ခ်က္ မိမိတို႔Service မွတစ္ခုခ်င္းစီေသာService မ်ားကိုလက္ေတြ႕အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္အသီးသီးေသာလိုအပ္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုေရးမသြင္းပါကတစ္ခုစီေသာServiceကိုရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ Private Information ကို Third Person အားေပးအပ္ျခင္း FC သည္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္Customer ကိုယ္တိုင္ဧ။္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Private Information ကို Third person အားမေပးအပ္ပါ။ ေပးအပ္မည့္ေနရာေပးအပ္မည့္အေၾကာင္းအရာကိုေသခ်ာဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ Customer၏သေဘာတူညီမႈယူၿပီးမွေပးအပ္ပါသည္။သို႔ေပမယ့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားတြင္ဥပေဒႏွင့္ မညွိစြန္းေသာအေနအထား Customer ၏သေဘာတူညီမႈမရရွိထားေသာ္လည္း Private informationေပးအပ္ ပါသည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတိုးတက္လာမႈ(သို႔) ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္အထူးသျဖင့္လို အပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ကာယကံရွင္Customer ၏သေဘာတူညီမႈရရန္အခက္အခဲျဖစ္ေသာအခ်ိန္။ တိုင္းျပည္၏ကိုယ္လက္အဂၤါျဖစ္ေသာ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ရြာအဖြဲ႔အစည္း(သို႔)ယံုၾကည္မႈလြဲအပ္ထားေသာသူသည္ဥ ပေဒသတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥတစ္ခုကိုေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပူးေပါင္းရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ Customer ကာယကံရွင္သေဘာတူညီမႈယူရန္ထိုကိစၥေအာင္ျမင္မႈကိုစိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေန။ တရားရံုး၊ရဲစခန္း၊ ကာကြယ္သည့္ရံုး၊သံုးစြဲသူ Center တဖန္ထိုအရာေတြႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာအာဏာရွိသူမွ Private Information ကိုဖြင့္လွစ္ျပသရန္ေတာင္းဆိုေသာအခ်ိန္ကာယကံရွင္Customer မွအတည္အလင္း Third person အားဖြင့္လွစ္ျပသမႈတဖန္ျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခံရေသာအေျခအေန၊ ဥပေဒအရဖြင့္လွစ္ ျပ သမႈတဖန္ျပဳလုပ္ေပးရန္ခြင့္ျပဳခံရေသာအေျခအေန။ အသံုးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မႈတြင္လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ Private Information အသံုး ျ ပဳမႈတစိတ္တပိုင္းတဖန္အားလံုးကိုအပ္ႏွင္းသည့္အေျခအေနတြင္ေပါင္းစည္းမႈတျခားေသာ အေၾကာင္းရင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာသေဘာတူမႈအေပၚ Private Information အပ္ႏွင္းသည့္အေျခအေန ရွိၿပီး သေဘာတူမဆံုးျဖတ္ခင္အသံုးျပဳမႈရည္ရြယ္ခ်က္ေဘာင္တြင္းထိန္းသိမ္းသည့္အေျခအေန။ Third Person ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာ Claim အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္Third person ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ Private Information ရရွိမႈႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး FC သည္တာ၀န္မယူေပးပါ။ ဒါ့အျပင္ A အေျခအေနတြင္ေၾကာ္ျငာမႈအေပၚ Private Information ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ငန္းအသီးသီးအဖြဲ႕အစည္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းပါ။ Customer မ်ားသည္မိမိကိုယ္တိုင္မွ Service တြင္ႀကိဳတင္ဘိုကင္လုပ္ျခင္း၊ ေႀကာ္ျငာတြင္Private Information ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ အေျခအေနService ကိုထည့္သြင့္သည့္Information အေပၚမထင္မွတ္ဘဲကာယကံရွင္ကသတ္မွတ္လိုက္ေသာ အေျခအေနService မွခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအျပင္siteတြင္ Customer Private Information ကိုေပးအပ္ၿပီး တဖန္၄င္း ကိုအသံုးျပဳခံရေသာအျခအေနCustomer ကာယကံရွင္အျပင္တျခားCustomer တစ္ဦးျခင္းကိုခြဲျခားႏိုင္ေသာ information(ID passport) စသည္ကိုရရွိသည့္အေျခအေန။ Private Information အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအျပင္ပန္းယံုၾကည္မႈ FC သည္ Private Information ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္း(သို႔) အားလံုးကိုအျပင္းပန္းယံုၾကည္မႈ ထားရွိပါသည္။ထိုအျပင္းပန္းယံုၾကည္မႈရရွိထားေသာ Private Information ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္မႈကိုလည္းFC သည္တာ၀န္ယူပါသည္။ တိက်ေသာ Data ကိုအသံုးျပဳျခင္း FC သည္မိမိတို႔ထိန္းသိမ္းထားေသာ Private Information ကိုအေျခခံအားျဖင့္တစ္ဦးျခင္းခြဲျခားလို႔မရေစ ရန္ဖ န္တီးျပဳလုပ္ထားေသာData ကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။တစ္ဦးခ်င္းခြဲျခားသတ္မွတ္မရနိုင္ေသာ Data ႏွင့္ဆက္ လ်ဥ္းၿပီးFC သည္Limit မရွိအသံုးျပဳလို႔ရသည့္အရာအျဖစ္ထားရွိပါသည္။ Private Information ေျပာင္းလဲျခင္း Customer သည္ Service တြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Private Information ကိုဘယ္အခ်ိန္မဆိုၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ ျ ပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း၊ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း၊အသံုးျပဳမႈရပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (Customer သည္မိမိဘာသာမေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအေျခအေန) စည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္ Customer ကာယကံရွင္ ေပၚလိုက္ၿပီး၊မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Private Information၏ဖြင့္လွစ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈရပ္ ဆိုင္းျခင္းအျပင္ Third Person ၏အသက္ခႏၱာကိုယ္၊ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတျခားမွန္ကန္မႈအက်ိဳးအျမတ္ေပၚ တြင္ဆိုးႀကိဳးရနိုင္သည္ဟုစိုးရိမ္ရေသာအေျခအေန၊Service လုပ္ငန္း၏မွန္ကန္ေသာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ မႈ မ်ား တြင္ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ိဳးေပၚေပါက္နုိင္သည္ဟုစိုးရိမ္ရေသာအေျခအေန၊ တျခားေသာ စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္မႈအေျခအေနတို႔တြင္မဖြင့္လွစ္နိုင္ေသာအေနအထားမ်ိဳးရွိပါသည္။ တဖန္ထိုPrivate Information ၏သံုးစြဲမႈရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ Third Person အားေပးအပ္ျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း(“အသံုးျပဳရပ္ဆိုင္းျခင္းစသည့္”ဟုေခၚ ေခၚပါသည္)တြင္ႀကီးမားေသာပမာဏကိုအသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာအေျခအေနတျခားေသာအသံုးျပဳမႈကိုရပ္ဆိုင္း ခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေပၚၿပီးအခက္ေတြ႕ေသာအေျခအေနရွိၿပီး Customer၏မွန္ကန္မႈအက်ိဳးအျမတ္ကိုထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာတိုင္းတာမႈကိုအစားထိုးသံုးသည့္အခ်ိန္တြင္အသံုးျပဳမႈရပ္ဆိုင္းျခင္းကိုမတုံ႕ျပန္ေသာ အခါလဲရွိပါသည္။ Private Information ဧ။္မွန္ကန္မႈ FC သည္လက္ခံရရွိထားေသာ Private Information ကိုမွန္ကန္စြာ Data ထည့္သြင္းမႈကိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ထို႔အျပင္လက္ခံရရွိထားေသာ Private Information အေၾကာင္းအရာ၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ေနာက္ဆံုး အ သစ္ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ Customer မ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ထားရွိပါမည္။ အေရးႀကီးလွေသာ Private Information ဧ။္ထိန္းသိမ္းမႈ Limit FCသည္ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား အားထည့္သြင္းထားေသာ private information ကို စည္းကမ္းအေနျဖင့္ထိန္းသိမ္းမႈမျပဳလုပ္ပါ။ဒါ့အျပင္၊userမ်ားအားမိမိကိုယ္တိုင္လက္ခံထားေသာအေျခ အေန တြင္ကာယကံရွင္မွသေဘာတူထားသည့္အေနျဖင့္သတ္မွတ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚ၊ဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာအေၾကာင္းအရာ လူမ်ိဳးျခား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ လက္ရွိလက္စာ (လက္ရွိေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ခရိုင္တို႔ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာInformation အပါ အ၀င္) ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ၊ ျပစ္မႈေရးရာမွတ္တမ္း ထို႔အျပင္အျခားေသာလူမႈေရးခြဲျခား မႈအေၾ ကာင္းအရင္းျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏လႈပ္ရွား တြင္ပါ၀င္ မႈ၊ အသနားခံျခင္းစသည့္အျပင္တျခားေသာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာ င္းအရာ၊က်န္းမာေရးဘ၀အာမခံမႈစသည္ Private Information Management ႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး FC သည္၄င္းစီမံမႈတြင္ Private Information ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊မွားယြင္းအသံုးျပဳျခင္း၊ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ကိုကာကြယ္ရန္အေရးႀကီးလွေသာ Security တိုင္းတာမႈမ်ားကိုလက္ေတြ႕ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ Private Informationသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အသံုးျပဳသူမ်ား Access မလုပ္ႏိုင္ေသာလံုၿခံဳေသာပတ္၀န္းက်င္ တြင္ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။ ကာယကံရွင္အတည္ျပဳမႈႏွင့္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး FC သည္Service မ်ားထဲတြင္ Member စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ Member မ်ား service ကိုအသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္ Private Information ၏ထုတ္ေဖာ္ခ်က္၊ျပင္ဆင္မႈ၊ ဖ်က္ျခင္းဒါမွမဟုတ္အသံုးျပဳမႈရပ္ဆိုင္းျခင္းစသည္တို႔အေပၚ စသည္တို႔အေပၚတြင္၊ ကာယကံရွင္ကိုခြဲျခားႏိုင္ေသာ Information(Name,address,Ph.Number,birthday, Mail Address ,Member No,Passward စသည္) တို႔ကိုကာယကံရွင္တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္သည္ကိုအတည္ျပဳ ပါ။သို႔ေပမယ့္ကာယကံရွင္မဟုတ္ေသာသူမွ Private Information ကိုရရွိၿပီးအသံုးျပဳေနပါက FC သည္တာ၀န္ မယူပါ။ Cookie ႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္လ်ဥ္းၿပီး(Cookie=web browser မွ၀င္ေရာက္သံုးစြဲသူဧ။္ data ကိုသိမ္းဆည္းမွတ္သားျခင္း) FC သည္Customer Privacy ထိန္းသိမ္းမႈ၊အသံုးျပဳရလြယ္ကူမႈ၊ေႀကာ္ျငာမ်ားပို႔ေဆာင္မႈအျပင္ကိန္းဂဏန္းdata ယူေဆာင္ရန္စသည္တို႔အတြက္ Cookie ကိုအသံုးျပဳပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းcookie တြင္ Private information ကိုလံုး၀ေရးသားထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။