ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္း

ဒီခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းသည္First Class ကwebsite ေပၚမွာေပးတဲ့Serviceရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကိုျပ႒ာန္း ထားတဲ့မူျဖစ္ပါသည္။မွတ္ပံုတင္ User ေတြကေတာ့ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အမွတ္စဥ္(၁)ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း

ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းသည္ User ႏွင့္ First Class ၾကားထဲကService ကိုခ်မွတ္အသံုးျပဳတာနဲ႔ပက္သက္ တဲ့ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္စဥ္(၂)မွတ္ပံုတင္ျခင္း

မွတ္ပံုတင္ခ်င္တဲ့လူက First Class ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ေလွ်ာက္ထားၿပီးFirst Class ကလ က္ခံလိုက္ရင္မွတ္ပံုတင္လို႔ၿပီးပါၿပီ။
First Class ကမွတ္ပံုတင္တဲ့လူႀကီးမင္းရဲ႕အခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ၿပီးဆံုးျဖတ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္လက္မခံတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ေလွ်ာက္ထားရာမွာအလိမ္အညာအေၾကာင္းအရာကိုေတြ႕သည့္အခ
ါ ၂။ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းကိုဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ဖူးခဲ့သူျဖစ္သည့္အခါ
၃။ အသက္မျပည့္ေသးသူအုပ္ထိန္းသူရဲ႕သေဘာတူညီမႈမရတဲ့အခါ
၄။ တျခားအေၾကာင္းအရာနဲ႔ First Class ကမွတ္ပံုတင္ခြင့္မျပဳတဲ့အခါ

အမွတ္စဥ္(၃)ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

User ကေပးတဲ့Service ေၾကးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးFirst Class ကသီးျခားသတ္မွတ္ထားၿပီးFirst Class ရဲ႕ Website မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အသံုးျပဳခကိုFirst Class ကညႊန္ၾကားထားတဲ့နည္းလမ္းအတိုင္းေငြေပးေခ်ရပါမည္။

အမွတ္စဥ္(၄)တားျမစ္တဲ့အေၾကာင္းအရာ

User က First Class ဧ။္ Service ကိုသံုးေနတဲ့အခ်ိန္မွာေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ကိုမလုပ္ရပါ။
၁။ ဥပေဒ(သို႔မဟုတ္)လူမႈက်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ
၂။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈ
၃။ First Class Server သို႔မဟုတ္ Network ရဲ႕ Function ကိုဖ်က္စီးျခင္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း
၄။ First Class Service ဧ။္Management ကိုေႏွာက္ယွက္တယ္လို႔ထင္ရတဲ့အျပဳအမူလႈပ္ရွားမႈ
၅။ အျခား User နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ကို္ယ္ေရးအက်ဥ္းအခ်က္အလက္ေတြကိုစုေဆာင္းခိုးယူျခင္း
၆။ တျခား User နဲ႔တူေအာင္အတုလိုက္လုပ္ျခင္း
၇။ First Class ဧ။္Service နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးလူက်င့္၀တ္ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္မညီညႊတ္ေသာရိုင္းစိုင္းေသာအျပဳအ မူမ်ားကိုတိုက္ရိုက္သို႔မဟုတ္သြယ္၀ိုက္စြာႀကံစည္ေသာလႈပ္ရွားမႈ ၈။ First Class ဧ။္ service မွာအျခားအသံုးျပဳသူသို႔မဟုတ္Third person ဧ။္ပစၥည္းဥစၥာ၊လူမ်က္ႏွာပံုစံ၊သီးသ
န္႔လံုၿခံဳေရးစသျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေရးမႈတင္ျပမႈ ၉။ လြန္ကဲေသာရိုက္ပုတ္ထိုးသတ္ျခင္း၊အ၀တ္မပါကိုယ္တံုးလံုးပံုစံေတြလူမ်ိဳး၊ႏိုင္ငံသား၊ဘာသာ၊က်ား၊မ
စသျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ေဖာ္ျပခ်က္၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသက္ေသျခင္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ေ ဖာ္ျပခ်က္စသည္လူမႈေရးအရသူတစ္ပါးရဲ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္း။ ၁၀။ စီးပြားေရး၊၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး၊ေၾကာ္ျငာ၊ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ဆြဲေဆာင္ျဖားေယာင္းျခင္း၊တျခားUser ေတြကိုအေႏွာက္
ယွက္ေပးေသာလႈပ္ရွားမႈ First Classကရည္ရြယ္ထားတဲ့အသံုးျပဳပံုကိုလြဲမွားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ First Classကို အသံုးျပဳျခင္း
၁၁။ အျခား First Classကပံုမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အမွတ္စဥ္(၅) First Class ဧ။္Service ကိုရပ္စဲျခင္း

First Classမွေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာထဲမွတစ္ခုခုရွိတယ္လို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါUser ကို First Class ဧ။္ Service အသံုးျပဳမႈကိုရပ္စဲပါမည္။ရပ္စဲမည့္အေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းမၾကားပါ။
၁။ First Class ဧ။္ Service ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကြန္ျပဴတာSystem ကိုေျပာင္းဖို႔ႀကံစည္ေသာအခ်ိန္ ၂။ ငလ်င္၊ေရေဘး၊မီးေဘးစသည့္သဘာ၀အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ First Classမွ Service ေပးလို႔မရသည့္အခ်ိန္
၃။ ကြန္ျပဴတာသို႔မဟုတ္အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္
၄။ အျခား First Classဧ။္Service ကအခက္ေတြ႕ခ်ိန္
First ClassကService ေပးမႈရပ္စဲျခင္းသို႔မဟုတ္ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းအေပၚUser သို႔မဟုတ္ third person ကဆံုးရံႈးနစ္နာမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးတာ၀န္မယူပါ။

အမွတ္စဥ္(၆)မူပိုင္ခြင့္

User ကကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေသာဓါတ္ပံုVideo ကိုယ္တိုင္ေရးေဆာင္းပါးစသည္အျခားသူဧ။္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေသာဓာ တ္ပံု Video စသည္တို႔ကို First Classမွာတင္လို႔ရပါတယ္။
User က First Classဧ။္ Serviceကိုအသံုးျပဳၿပီးေရးထားတဲ့စာ၊ဓါတ္ပံု၊Videoစသည္တို႔ဧ။္မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿ ပီးUser ႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသူကမိမိတင္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမိမိတာ၀န္ယူေျဖရွင္းရမည္။ First Class မွေျဖ ရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။User ကခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသူဧ။္ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးPersonality ကိုအသံုးမခ်ရပါဘူး။
အထက္ကေျပာထားတဲ့မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္စာတင္သည့္ကိစၥမွလြဲ၍ First Class ဧ။္ Service ႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့သတင္းအ ခ်က္အလက္ေတြကို User သို႔မဟုတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသူကကိုယ့္သေဘာျဖင့္ကိုယ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ကူးယူျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္း၊ေရာင္းစားျခင္း၊ေပးကမ္းျခင္း၊Message ေပးပို႔ျခင္းတို႔ကိုမျပဳလုပ္ရ။

အမွတ္စဥ္(၇)အသံုးျပဳမႈကန္႔သတ္ျဖတ္သိမ္း

First Classကေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမွာႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမွာမဟုတ္သလိုတင္ထားတဲ့Data ကိုဖ် က္ၿပီးuser ကိုအသံုးျပဳမႈကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းတဖန္ user အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကိုဖ်က္သိမ္းျခင္းကိုလုပ္ေ ဆာင္ပါမည္။
၁။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
၂။ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါလိမ္ညာသည့္အေၾကာင္းအရာကိုေတြ႕ရွိျခင္း
၃။ ေဒ၀ါလီခံျခင္း၊မတရားမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ကုမၸဏီအသစ္တစ္ဖန္ဖြဲ႕စည္းျခင္းသို႔မဟုတ္စာရင္းရွင္းျခင္း။
၄။ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ First Classကိုမသံုးေတာ့တာၾကာသြားျခင္း။
၅။ First Classမွေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးအေျဖေတာင္းဆိုမႈကိုရက္၃၀အတြင္းေျဖမေပးျခင္း။
၆။ ခ်မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ျခင္း။
၇။ အျခား First Class ဧ။္ Service သံုးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြအတိုင္းကိုက္ညီတဲ့User က First Class နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးၿပီးဆံုးသည္အထိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရပါမည္။
First Classက user ကတင္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ပတ္သတ္လိုပဲျပႆနာျဖစ္ခဲ့ေသာ္တာ၀န္ယူမည္မဟု တ္ပါ။မိမိျပႆနာကိုမိမိဘာသာေျဖရွင္းရမည္။

အမွတ္စဥ္(၈)အာမခံမရွိျခင္း၊တာ၀န္ယူမႈမရွိျခင္း

First Class ကService နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးအမွန္တရားအေပၚသို႔မဟုတ္တရားဥပေဒအေပၚအျပစ္အနာအဆာ(လံုၿ ခံဳမႈ၊ယံုၾကည္မႈ၊မွန္ကန္မႈ၊ၿပီးေျမာက္မႈ၊အသံုး၀င္မႈ၊က်င့္သံုးမႈ Security ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ error စသ ည္)ကမရွိေအာင္ေဖာ္ျပျခင္းေသာ္၄င္း၊တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းေသာ္၄င္းအာမမခံပါ။
အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းစာရြက္စာတမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ထားတဲ့အေျခအေနမွာလည္း First ClassကUser ဧ။္ပ်က္ စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးလံုး၀တာ၀န္မယူပါ။
First Classက Service ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးUser ႏွင့္အျခားUser သို႔မဟုတ္Third Person ၾကားထဲကျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေပးအယူအဆက္အသြယ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍လံုး၀တာ၀န္မယူပါ။

အမွတ္စဥ္(၉) Service အေၾကာင္းအရာေျပာင္းလဲျခင္း

First ClassကUser ထံသို႔အေၾကာင္းမၾကားဘဲ First Class ဧ။္ Service အေၾကာင္းအရာကိုေျပာင္းလဲမည္။တ ဖန္Service ေပးတာကိုရပ္စဲမည္။အဲဒါႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးService မွာျဖစ္တဲ့ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ပတ္သ တ္၍လံုး၀တာ၀န္မယူခိုင္းပါ။

အမွတ္စဥ္(၁၀)သံုးစြဲမႈစည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲျခင္း

First Class ကလိုအပ္တယ္လို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါUserထံအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲအခ်ိန္မေရြးသံုးစြဲမႈစည္းမ်ဥ္းစ ည္းကမ္းကိုေျပာင္းလဲမည္။

အမွတ္စဥ္(၁၁)ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္း

User ႏွင့္ First Class ၾကားထဲကဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းက First Classကဆံုးျဖတ္တဲ့နည္းလမ္းအတို င္းျဖစ္သည္။

အမွတ္စဥ္(၁၂)ရပိုင္ခြင့္တာ၀န္ကိုလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

User က First Class ဧ။္စည္းမ်ဥ္းေတြကိုသေဘာမတူျခင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရရပိုင္ခြင့္သို႔မဟုတ္တာ၀န္ ကိုThird person သို႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသို႔မဟုတ္အာမခံေပးျခင္းလုပ္လို႔မရပါ။